Winogrady: Balkony na OZ. Odpowiedź kierownictwa osiedla

Władze osiedla Zwycięstwa dowodzą, że balkony muszą być pełne. W przepisach budowlanych brakuje jednak precyzyjnej definicji słowa “pełne”, a Ministerstwo podkreśla, iż ostatnie słowo należy do projektantów. Ma przede wszystkim być bezpiecznie, a balustrady mają zabezpieczać przed wypadnięciem osób. 

O te balkony, w sprawie których jedna z mieszkanek tego osiedla napisała pismo protestacyjne do władz OZ, spytaliśmy kierownictwo administracji osiedlowej. Oto nadesłana odpowiedź, którą zamieszczamy bez ingerencji redakcyjnych:

“W związku z skierowanym zapytaniem odnoście remontowanych przez nas balkonów na budynkach wysokich wyjaśniam:

– warunki określa: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U. z 2002 r. nr 75 poz. 690.

  • 303. 1. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem zabrania się stosowania balkonów. Nie dotyczy to balkonów o przeznaczeniu technologicznym.
  1. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem można stosować loggie wyłącznie z balustradami pełnymi. Stosowanie logii powyżej 55 m nad terenem jest zabronione.

W 2014 r. ADM OZ przystępując do remontów balkonów który obejmował również zmianę sposobu mocowania balustrady, Prezydent Miasta Poznania po uzyskaniu upoważnienia od Ministra Infrastruktury i Rozwoju wydał postanowienie o wyrażeniu zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych i udzielił zgody na remont balkonów na budynkach wysokich pod warunkiem wykonania balustrady o pełnych ścianach. Realizując to zamierzenie budowlane jesteśmy zobowiązani do przestrzegania zapisów decyzji wydanych w tej sprawie. Remont realizujemy wg spójnego jednakowego projektu dla wszystkich kondygnacji w budynkach wysokich, z różnych względów między innymi architektonicznych, finansowych, a także budowlanych zatwierdzono takie rozwiązanie. Wg rozeznania na poznańskich osiedlach raczej nie spotkamy rozwiązania, które w jednym budynku różnicowało by wygląd balkonu w zależności od wysokości kondygnacji. Z poważaniem Jarosław Jarysz, ADM os. Zwycięstwa”.

 

Pozwoliliśmy sobie jednak drążyć temat i zadaliśmy kolejne pytania władzom osiedla Zwycięstwa.

Z informacji uzyskanych z Ministerstwa wynika bowiem, że projekt balustrad może uwzględniać elementy przewiewne czy prześwitujące. Ustawa ani rozporządzenie nie precyzują definicji wyrażenia „pełne”, a każdy może je rozumieć inaczej – np. pełne ze wstawkami w postaci siatek metalowych czy innych elementów, co dopuszcza prawo budowlane. Wstawki czy szczeliny odpowiednio zabezpieczone nie są przecież zakazane żadnym prawem budowlanym. Wprost przeciwnie, ministerstwo wskazuje na dowolność w realizacji projektów balustrad balkonowych. Przepisy mówią o tym, by balustrady zabezpieczały przed wypadnięciem osób. Wytyczne są ogólne, a szczegóły należą do projektantów.

To wspaniale, że spółdzielni udało się uzyskać zgodę na balkony na wyższych piętrach, ale dlaczego nie zadbano o jakość projektu tak, by była ona satysfakcjonująca dla mieszkańców? Wystarczyłyby owe prześwity czy wstawki ze wzmacnianego szkła. Skoro władzom osiedla i spółdzielni udało się uzyskać zgody na balkony na wysokich kondygnacjach, to można było również zadbać o satysfakcjonujące mieszkańców rozwiązania projektowe. Bo tak niewiele brakowało, by satysfakcja była pełna – a balkony były komfortowe w użytkowaniu, także dla seniorów czy dzieci oraz zwierząt domowych. Obecna wersja stwarza zagrożenie w postaci choćby wypadnięcia dziecka, które zechce zobaczyć, co znajduje się za betonową ścianą.

 

Mieszkańcy też zwracają uwagę na fakt, iż przy ulicy Piątkowskiej zrealizowano remont budynków wysokich, ale jednak balkony nie mają całkowicie zabudowanych balustrad. Dlaczego tam można było to przeprowadzić, a na Winogradach, nie?

 

Pozwalamy sobie zacytować ponownie odpowiedź Ministerstwa w całości odnośnie owych balustrad:

„Na pytania o uzasadnienie szczegółowych rozwiązań projektowych rzeczywiście może odpowiedzieć inwestor – w tym wypadku Spółdzielnia Mieszkaniowa. Warunki techniczne dla budynków nie wskazują konkretnej technologii lub materiałów z jakich należy wykonać opisaną w pytaniu balustradę. Przekazujemy ogólne informacje dotyczące tej problematyki wynikające z przepisów prawa.

Projektant opracowuje projekt budowlany w sposób zgodny z wymaganiami ustawy prawo budowlane, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych dotyczących zamierzenia budowlanego, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 ustawy Prawo budowlane). Projektowanie stanowi jedną z działalności polegającej na wykonywaniu samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, czyli obejmującej dokonywanie fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielne rozwiązywanie zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych. Dlatego też, tam gdzie norma prawna nie zawiera precyzyjnych wytycznych, to projektant uwzględniając specyfikę projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o wiedzę techniczną oraz posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe dokonuje fachowej oceny i proponuje najlepsze, w swojej ocenie, rozwiązania. Balustrady przy balkonach i loggiach nie powinny mieć ostro zakończonych elementów, a ich konstrukcja powinna zapewniać przeniesienie sił poziomych, określonych w Polskiej Normie dotyczącej podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych. Wysokość i wypełnienie płaszczyzn pionowych powinny zapewniać skuteczną ochronę przed wypadnięciem osób. Szklane elementy balustrad powinny być wykonane ze szkła o podwyższonej wytrzymałości na uderzenia, tłukącego się na drobne, nieostre odłamki (§ 298 ust 1 warunków technicznych dla budynków). Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady w budynkach wielorodzinnych wynosi 12 cm (§ 298 ust 2 warunków technicznych dla budynków). Zabrania się stosowania balkonów w budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem. W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem można stosować loggie wyłącznie z balustradami pełnymi (§ 303 ust 1 i 2 warunków technicznych dla budynków). Biuro Komunikacji
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju”.

 

(wal, pewu)

Pierwotna publikacja na stronie: winogrady.org

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *