Porozumienie Rzecznika Praw Pacjenta i p.o. Prezesa Zarządu PFRON

Rzecznik Praw Pacjenta i p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisali porozumienie o współpracy. Głównym celem zawartego porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz zwiększanie świadomości praw pacjentów, w tym z niepełnosprawnościami i podejmowanie działań prewencyjnych w celu zapobiegania naruszeniom praw pacjentów z niepełnosprawnościami.

Realizacja porozumienia odbywać się będzie poprzez:

  • analizę warunków i promowanie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, w tym realizację działań mających na celu zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, w ramach realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych programu Rady Nadzorczej PFRON „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”;
  • inicjowanie i realizację wspólnych projektów dotyczących szeroko rozumianego funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami – w tym również współfinansowanych ze środków wspólnotowych;
  • wspólną realizację inicjatyw informacyjno-edukacyjnych dotyczących aktywizacji i wsparcia osób z niepełnosprawnościami;
  • bieżące wzajemne informowanie o realizowanych programach i działaniach obydwu instytucji.

 

Jestem przekonany, że współpraca z PFRON będzie stanowić istotne wsparcie w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i zawodowemu osób z niepełnosprawnościami. Wierzę, że nasze wspólne działania będą miały istotny wpływ na podwyższenie poziomu przestrzegania praw tych osób, również dzięki wspólnie podejmowanym przedsięwzięciom edukacyjno-informacyjnym – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Art. 25 Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych stanowi, że osoby niepełnosprawne mają prawo do osiągnięcia najwyższego możliwego poziomu stanu zdrowia, bez dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz że należy zapobiegać przypadkom odmowy udzielenia, ze względu na niepełnosprawność, opieki zdrowotnej lub usług zdrowotnych (…) Dlatego też, uważam iż współpraca PFRON z Rzecznikiem Praw Pacjenta jest tak bardzo ważna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Bardzo się cieszę z tego porozumienia, jestem przekonana, że dzięki takiej współpracy znosimy bariery wokół osób z niepełnosprawnościami, umożliwiając korzystanie z pełni praw w sferze usług zdrowotnych, które mają bardzo istotny wpływ na jakość życia osób z niepełnosprawnościami – mówi Dorota Habich, p.o. Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jedną z pierwszych planowanych inicjatyw jest przygotowanie wspólnego stoiska informacyjnego podczas II Powiatowych Targów Aktywności dla Niepełnosprawnych i Seniorów 19 października 2018 r. w Głogowie.

 

Skan podpisanego porozumienia – PDF 813 KB

 

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rządowej, ustanowionym w celu ochrony praw pacjentów. Przysługujące pacjentom prawa oraz tryb powoływania, odwoływania i kompetencje Rzecznika określone zostały w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Od tego czasu nie funkcjonuje tzw. „Karta Praw Pacjenta”.

Katalog praw pacjenta określony w ww. ustawie obejmuje prawo pacjenta do: świadczeń zdrowotnych; informacji; zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych; tajemnicy informacji z związanych z pacjentem; wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych; poszanowania intymności i godności pacjenta; dokumentacji medycznej; zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza; poszanowania życia prywatnego i rodzinnego; opieki duszpasterskiej; przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.

W dniu 27 października 2017 r. Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, z dniem 30 października 2017 r. powołała na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta Pana Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Pierwszym Rzecznikiem Praw Pacjenta była pani Krystyna Barbara Kozłowska (od 2 października 2009 r. do 27 października 2017 r.).

Do głównych zadań Rzecznika Praw Pacjenta należy ochrona praw zarówno indywidualnego pacjenta jak i zbiorowych praw pacjentów oraz podejmowanie działań w przypadkach ich naruszenia, występowanie do organów władzy publicznej w sprawach systemowych, rozwiązań poprawiających ochronę i egzekwowanie praw pacjentów, a także monitorowanie sytuacji przestrzegania praw pacjentów w systemie ochrony zdrowia.

Swoje zadania Rzecznik wykonuje przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta, którego siedziba mieści się przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie. Pracownicy Biura na bieżąco przekazują osobom zainteresowanym informacje o prawach pacjenta, właściwych działaniach, jakie należy podjąć w określonej sytuacji oraz przysługujących środkach prawnych. Łatwo dostępną i niesformalizowaną formę kontaktu umożliwia ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 800-190-590, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-20:00.

Pracownikami Biura są także Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, którzy swoją funkcję pełnią w niektórych szpitalach psychiatrycznych na terenie naszego kraju. Zostali oni powołani ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Do zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy ochrona praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w klinikach, szpitalach i oddziałach psychiatrycznych, sanatoriach dla osób z zaburzeniami psychicznymi a także podmiotach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową. Ochrona ta realizowana jest zarówno poprzez pomoc pacjentom w dochodzeniu ich praw oraz wyjaśnianiu skarg i wniosków, jak również współpracę z ich rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym.

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

 

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *