RPP: RAPORT – problemy zgłaszane przez pacjentów za pośrednictwem infolinii Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-2018

img_20190124_102206,pnd0qa6xo2ubqMaPYZ4

Zespół ekspertów pod kierunkiem Bartłomieja Chmielowca opracował i zaprezentował raport, będący podsumowaniem ostatnich 4 lat funkcjonowania infolinii Rzecznika Praw Pacjenta.

Dokument identyfikuje obszary, w których może dochodzić do naruszenia praw pacjentów i standardów udzielania świadczeń zdrowotnych oraz określa elementy systemu ochrony zdrowia, wymagające dalszej poprawy i zmian na korzyść pacjentów.

Od 10 lat u Rzecznika Praw Pacjenta funkcjonuje ogólnopolska bezpłatna infolinia, której celem jest wsparcie pacjentów, udzielanie informacji, wskazanie możliwości rozwiązania pojawiających się problemów oraz szeroko rozumianej edukacji.

W latach 2015-18 eksperci dyżurujący na infolinii odebrali przeszło 199 640 połączeń.

Spośród wszystkich rodzajów świadczeń udzielanych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego najwięcej zgłoszeń na infolinię dotyczy:

  • leczenia szpitalnego,
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • podstawowej opieki zdrowotnej,
  • opieki psychiatrycznej,
  • stomatologii
  • rehabilitacji leczniczej.

Obszary te stanowią 90% wszystkich zgłoszeń w omawianym okresie.

Najczęściej pojawiająca się tematyka telefonicznych zgłoszeń, kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta w latach 2015-18 w poszczególnych zakresach:

 

1)     Leczenie szpitalne – zgłoszenia dotyczą m.in. długiego czasu oczekiwania na uzyskanie świadczenia zdrowotnego, braku skuteczności leczenia, zastrzeżeń do procesu leczniczo-diagnostycznego oraz warunków sanitarnych – ok. 34 % wszystkich zgłoszeń.

2)     Ambulatoryjna opieka specjalistyczna – m.in. problem z dostępem do lekarza specjalisty, w tym długi czas oczekiwania na uzyskanie świadczenia; problemy z dostępem do badań diagnostycznych, w tym z zastosowaniem tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego – ok. 22% wszystkich zgłoszeń.

3)     Podstawowa opieka zdrowotna – m.in. brak możliwości uzyskania pomocy medycznej w dniu zgłoszenia, odmowa rejestracji na wizytę w późniejszym terminie oraz odmowa wizyty w domu pacjenta. – ok. 17 % wszystkich zgłoszeń.

4)     Stomatologia – m.in. brak dostępu do wysokiej jakości materiałów stomatologicznych i możliwości kanałowego leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego zębów trzonowych i przedtrzonowych. Rozmówcy sygnalizowali także zastrzeżenia do jakości protez wykonanych w ramach NFZ oraz wskazywali na brak możliwości złożenia reklamacji i uzyskania niezależnej opinii w zakresie prawidłowego jej wykonania. – ok. 4% wszystkich zgłoszeń.

5)     Opieka psychiatryczna – m.in. nieuzasadniona hospitalizacja, uwagi do trybu leczenia farmakologicznego, odmowy kwalifikacji do leczenia na oddziale oraz zastrzeżenia do standardów i warunków leczenia na oddziale (np. dotyczących wyżywienia) – ok. 4% wszystkich zgłoszeń.

6)     Rehabilitacja lecznicza – m.in. długi czas oczekiwania na rehabilitację leczniczą we wszystkich rodzajach rehabilitacji – ok. 4 % wszystkich zgłoszeń.

 

Jak wynika z raportu w zakresie praw pacjenta najwięcej sygnałów dotyczy prawa do świadczeń zdrowotnych, w tym warunków udzielania świadczeń, prawa do dokumentacji medycznej, prawa do informacji, tajemnicy informacji związanych z pacjentem i wyrażenia zgodyoraz prawa do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

W raporcie Rzecznik wskazuje także obszary wymagające pilnych działań:

1)     Skrócenie czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia zdrowotnego w poszczególnych rodzajach świadczeń.

2)     Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży na psychiatrycznych oddziałach dziecięcych.

3)     Zwiększenie dostępu oraz podniesienie poziomu koordynacji w leczeniu rehabilitacyjnym.

4)     Podniesienie jakości opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku.

5)     Utworzenie ogólnopolskiej bazy wiedzy o problemach zdrowotnych.

6)     Skoordynowanie wsparcia i opieki nad pacjentami nieporadnymi i niesamodzielnymi.

7)     Uregulowanie odpowiedzialności zawodowej pozostałego personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

8)     Wprowadzenie możliwości dopłaty do wyższej jakości wyrobu medycznego.

9)     Przyspieszenie prac nad wdrożeniem e-zdrowia.

10)Podniesienie jakości żywienia w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych całodobowo.

11)Wdrożenie modelu szybkiej i adekwatnej rekompensaty za utracone zdrowie.

12)Podniesienie poziomu etyki pracownika medycznego.

 

Załącznik do raportu stanowi przygotowana przez NIZP-PZH analiza badań ankietowych przeprowadzonych za pośrednictwem infolinii Rzecznika, a dotycząca opinii pacjentów na temat powstania jednego wiarygodnego źródła informacji w ochronie zdrowia.

Po analizie odpowiedzi respondentów badania, w których wyraźnie zaznaczono główne źródło poszukiwania informacji o zdrowiu w Internecie, warto zastanowić się nad stworzeniem certyfikowanej platformy informacyjnej. Obecnie w Polsce nie funkcjonuje portal wiedzy, w którym znajduje się szerokie spektrum autoryzowanych informacji z zakresu zdrowia. Stworzenie takiego miejsca z rzetelnymi informacjami byłoby pomocne zarówno dla lekarzy, jak i dla pacjentów poprzez wspieranie pacjentów z najczęstszymi problemami zdrowotnymi i nawigowanie pacjenta w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowo materiały podlegałyby rzetelnej walidacji naukowej we współpracy ze środowiskami pacjenckimi pod kątem zrozumienia ich przez osoby o niższych kompetencjach zdrowotnych.

– Jestem przekonany, że przygotowany raport będzie kolejnym, ważnym krokiem do podjęcia skutecznych działań zmierzających do wzmocnienia ochrony praw pacjentów w Polsce – powiedział Bartłomiej Chmielowiec – Mam nadzieję, że jego lektura będzie stanowić drogowskaz, a także impuls do dalszych pozytywnych zmian w tym obszarze – dodał Rzecznik Praw Pacjenta.

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *