Podsumowanie prac Rzecznika Praw Pacjenta i organizacji pacjentów nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i RPP

15 października w siedzibie Rzecznika Praw Pacjenta odbyło się spotkanie z organizacjami pacjentów podsumowujące wspólne prace nad projektem zmian w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zwieńczenie prac nad projektem stanowiło wspólne podpisanie dokumentu przez organizacje pozarządowe, które zdecydowały się poprzeć proponowane zmiany. Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem zostanie następnie przekazany do ewentualnych dalszych prac legislacyjnych i przedłożony Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrowi Zdrowia.

Do prac nad projektem nowelizacji Bartłomiej Chmielowiec zaprosił szerokie grono ekspertów z największych organizacji pozarządowych działających w systemie ochrony zdrowia. Inicjatywa ta miała na celu wzmocnienie pozycji pacjenta w systemie opieki zdrowotnej. Przez 2 miesiące mieli oni możliwość zgłaszać swoje propozycje do projektu ustawy, w tym czasie odbywały się również spotkania konsultacyjne, podczas których organizacje pacjentów zgłaszały swoje uwagi do projektu. Od czerwca do września br. wpłynęło ponad 80 uwag do przedstawionego przez Rzecznika projektu zmian w ustawie.
Najważniejsze uwagi organizacji pacjentów dotyczyły m.in. doprecyzowania kwestii prawa pacjenta do zasięgnięcia opinii innego lekarza, proponowanego przez Rzecznika katalogu obowiązków pacjenta, a także dookreślenia zadań i charakteru Rady Organizacji Pacjentów.
Organizacje pacjentów zgłosiły również własne, autorskie pomysły, które znalazły się w finalnej wersji projektu. Dotyczyły one między innymi prawa pacjenta do informacji, w tym obowiązku zamieszczania przez podmioty lecznicze informacji o prawach pacjenta na stronie internetowej placówki. Inny postulat dotyczył prawa pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego. Zgodnie z propozycją stosowane przez placówki medyczne formularze, które służą do wyrażania przez pacjentów zgody na leczenie, mają być dostępne w miejscu rejestracji pacjentów oraz na ich stronach internetowych.
W mojej ocenie jest to wyjściowy ale jednocześnie bardzo dobry i propacjencki projekt. Dzisiaj skierujemy go do dalszych prac legislacyjnych i będziemy z nadzieją patrzeć w przyszłość – powiedział Bartłomiej Chmielowiec podsumowując przebieg spotkania.

Projekt ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – PDF 328 KB

Deklaracja poparcia dla projektu ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – PDF 720 KB

 

Departament Dialogu Społecznego i Komunikacji

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *