Rada Miasta Poznania: Będą zmiany dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy komunikacją zbiorową

Rada Miasta Poznania: Będą zmiany dotyczące zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy komunikacją zbiorową

Od sierpnia tego roku uczniowie szkół podstawowych ze wszystkich miejscowości objętych porozumieniami międzygminnymi, będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM bezpłatnie. Rada Miasta Poznania zdecydowała również, że uprawnienie do zakupu atrakcyjnego cenowo Biletu Metropolitalnego będzie przysługiwało mieszkańcom wszystkich gmin, także spoza powiatu poznańskiego, objętych porozumieniem międzygminnym.

Podjęta we wtorek, 9 lipca 2019r. uchwała dotycząca uprawnień do zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy liniami organizowanymi przez ZTM w dużej mierze ma na celu uporządkowanie i ujednolicenie, a także doprecyzowanie zapisów dotyczących uprawnień do ulgowych przejazdów na liniach organizowanych przez ZTM. Najważniejszymi zmianami, które wprowadzili radni w związku z coraz częstszym przekraczaniem granic powiatu poznańskiego przez linie autobusowe, jest jednak rozszerzenie uprawnień do bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych oraz zakupu korzystnych cenowo biletów okresowych: Biletu Metropolitalnego oraz Biletu Seniora. Jednocześnie prawo do ulgowych przejazdów uzyskają osoby korzystające ze świadczenia „Mama 4 plus”.

Uchwała rozszerza zakres bezpłatnej komunikacji dla uczniów szkół podstawowych (lub innych typów szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego wyżej wymienionych szkół). Od sierpnia br. bez konieczności zakupu biletu będą mogli podróżować liniami organizowanymi przez ZTM uczniowie podstawówek nie tylko z Poznania, ale również mieszkający w innych gminach objętych porozumieniem międzygminnym: Czerwonaku, Dopiewie, Kleszczewie, Komornikach, Kostrzynie, Kórniku, Luboniu, Mosinie, Murowanej Goślinie, Pobiedziskach, Puszczykowie, Rokietnicy, Suchym Lesie, Swarzędzu, Szamotułach, Tarnowie Podgórnym, Dusznikach, Kaźmierzu oraz Zaniemyślu.

Uprawnienie to będzie obowiązywało we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na podstawie legitymacji szkolnej lub karty PEKA z zapisanym uprawnieniem.

Jednocześnie zmieniony został zapis dotyczący ulgi 50 proc. dla absolwentów szkół średnich spoza Poznania i gmin objętych porozumieniem transportowym. W związku z brakiem możliwości weryfikacji statusu absolwenta, skorygowano obecny zapis: Od sierpnia na podstawie biletów ulgowych będą mogli podróżować „uczniowie szkół ponadpodstawowych aż do 30 września roku, w którym ukończą 20 rok życia, na podstawie legitymacji szkolnej”.

Kolejne zmiany dotyczą listy osób uprawnionych do zakupu Biletu Metropolitalnego. Obecnie mogą z niego korzystać osoby mieszkające w Poznaniu lub gminie powiatu poznańskiego objętej porozumieniem międzygminnym, które rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym z siedzibą w Poznaniu lub gminy objętej porozumieniem międzygminnym (bez względu na to, czy te osoby osiągają dochód).

Od 1 sierpnia br. Bilet Metropolitalny będą mogli kupować mieszkańcy z wszystkich gmin objętych porozumieniem transportowym, także spoza powiatu poznańskiego (jak wyżej).

Bilet Seniora dla osób, które ukończyły 65 rok życia, do tej pory przysługiwał tylko osobom zamieszkałym na terenie Poznania lub gminy powiatu poznańskiego znajdującej się w porozumieniu międzygminnym. Od sierpnia będą go mogli kupować również mieszkańcy innych gmin objętych porozumieniem (jak wyżej). Ważne: Z Biletem Seniora nadal będzie można podróżować tylko w strefie A.

Bilety Metropolitalny i Seniora zapisywane są na imiennej karcie PEKA. Aby je kupić – jak obecnie – należy najpierw zapisać na karcie uprawnienie do korzystania z tych biletów. Można to zrobić w jednym z Punktów Obsługi Klienta ZTM, w przypadku Biletu Metropolitalnego – po złożeniu oświadczenia, w przypadku Biletu Seniora – po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości potwierdzającego wiek.

Zgodnie z decyzją Rady Miasta Poznania, wprowadzona została ulga 50 proc. oraz uprawnienia do Biletu Metropolitalnego z ulgą dla osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające (Mama 4 plus). Świadczenie  pełni rolę rekompensującą brak emerytury dla osób (głównie matek), które wychowały co najmniej czworo dzieci i z tego powodu miały ograniczone możliwości wykonywania pracy zawodowej a jego wysokość odnosi się do wysokości najniższej emerytury, dlatego zaproponowano uprawnienia w komunikacji miejskiej podobne do tych, jakie posiadają osoby pobierające emeryturę.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie we wszystkich strefach, a nie tylko w Poznaniu, możliwości bezpłatnej komunikacji w czasie smogu (przekroczenia poziomu PM10).

Na skutek dużej liczby zapytań i wątpliwości pasażerów postanowiono również zmodyfikować zapisy dotyczące Honorowych Dawców Krwi: w związku z różnymi wzorami legitymacji HDK ograniczono dokumenty uprawniające do ulgi do legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I oraz II stopnia wraz z ważnym dowodem tożsamości. Dzięki temu zostanie ograniczona liczba dokumentów, jakie musi okazywać Zasłużony Honorowy Dawca Krwi w czasie kontroli lub w Punkcie Obsługi Klienta oraz nie będzie dochodziło do sytuacji, w których, mimo że dawca posiada legitymację HDK, to nie wynika z niej ilość oddanej krwi. Ponadto wprowadzono zapis, dzięki któremu Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia, opłacający podatek dochodowy w Poznaniu lub jednostce samorządu terytorialnego objętej porozumieniem międzygminnym, będzie mógł zakupić „Bilet Metropolitalny z ulgą”.

Zmiany dotyczące  zwolnień i ulg w opłatach za przejazdy lokalnym transportem zbiorowym wejdą w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku. Tego samego dnia nastąpi również integracja linii autobusowych łączących Poznań z Kórnikiem oraz Zaniemyślem.

 

Pliki do pobrania

 

 

Agnieszka Smogulecka

Rzecznik prasowy

Dział Komunikacji Społecznej

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Current ye@r *